Declaració de les hores de treball efectiu a la CASS a Andorra | Igmasa Andorra Skip to content

Declaració de les hores de treball efectiu a la CASS a Andorra

Declaración de las horas de trabajo efectivo a la CASS en Andorra

Doncs bé, aquesta és la notícia. D’acord amb l’article 96.4 de la Llei de la Seguretat Social, la informació que la seva empresa envia mensualment al servei nacional de la CASS ha d’especificar obligatòriament, de manera individual per a cada treballador, les hores de treball efectiu realitzades durant el període de liquidació. Aquesta obligació entra en vigor el dia 1 de gener del 2023.

Taula de continguts

Què s'entén per hores de treball efectiu?

Les hores de treball reals en la CASS són difícils d’identificar, per això necessitem conèixer el nombre d’hores treballades segons el seu concepte. Això es pot desglossar en:

 • Hores de treball ordinàries.
 • Hores extres treballades.
 • Vacances, en funció del nombre d’hores de la jornada ordinària, incloses en aquest període.
 • Desplaçaments realitzats per motius de treball durant la jornada laboral.
 • Els permisos retribuïts, a raó del nombre d’hores de la jornada ordinària, inclosos en aquest període.
 • Festivitats del calendari degut, encara que no s’hagin treballat, a raó del nombre d’hores de la jornada ordinària incloses en aquest.
 • Les hores en les quals un assalariat ha de romandre en el lloc de treball a la disposició de l’empresa.
 • A més poden existir altres hores que han estat retribuïdes en aplicació de la normativa laboral.

Declaració de les hores de treball efectiu

Els conceptes en els quals han de declarar-se els diferents tipus de jornada efectiva són els següents:

 • Hores ordinàries: concepte SBA (Salari Base).
 • Hores extraordinàries: concepte ARV (Altres retribucions Variables).
 • Vacances: concepte SBA (Salari Base).
 • Desplaçaments realitzats a causa del treball durant la jornada laboral.
  • SBA si es realitzen dins de la jornada laboral.
  • ARV si es realitzen al marge de la jornada laboral.
 • Permís retribuït: concepte SBA (Salari Base).
 • Festiu del calendari: concepte SBA (Salari Base).
 • Les hores en les quals la persona assalariada ha de romandre en el lloc de treball a la disposició de l’empresa: concepte ARV (Altres retribucions Variables).
 • Qualsevol altres hores que hagin estat retribuïdes en aplicació de la normativa laboral: concepte ARV (Altres retribucions Variables).

Com fer la declaració de les cotitzacions a partir de gener de 2023 a Andorra

La declaració de les cotitzacions s’hauran de fer mitjançant un certificat digital.

Per a això, les empreses que utilitzin el sistema de pujada d’un fitxer XML per a declarar els salaris dels seus empleats hauran d’incloure en el fitxer de pujada la informació d’hores treballades per cada concepte salarial.

Els conceptes salarials en els quals és obligatori informar de les hores efectivament treballades són:

 • SBA: Salari Base.
 • ARV: Altres retribucions variables en cas d’hores extraordinàries.
 • SBD: Salari Base Règim Especial, Art.222.

Quantes hores de treball efectiu hi ha en un mes?

Per a saber-ho, multipliqui les hores de treball setmanals del seu contracte per 52. A continuació, divideixi aquesta xifra per 12. El resultat s’arrodoneix al nombre enter més pròxim. Aquest és el nombre d’hores de treball efectiu que tindrà en un mes. Per exemple:

 • Un contracte de 40 hores setmanals equival a 173 hores al mes.
 • Un contracte de 30 hores setmanals equival a 130 hores al mes.
 • Un contracte de 20 hores setmanals equival a 87 hores al mes.

Com calcular les hores extraordinàries no pagades

Les hores extraordinàries no remunerades es computaran com a temps de treball efectiu en el mes en què es realitzin.

Com es calculen les hores treballades a l'inici o al final d'una relació laboral que no coincideix amb el primer dia o últim dia del mes

Per al càlcul de les hores de treball reals, es pren la mitjana mensual de les hores treballades en base anual i es resten les hores no treballades. Les vacances pagades, els permisos pagats i els dies festius del calendari que s’hagin pagat es consideraran dies efectivament treballats.

Et contactem?

Resolem qualsevol dubte que tinguis respecte als nostres serveis àgilment.

Obrir Xat
1
💬 Contacta'ns sense compromís!
Igmasa Andorra
Hola👋 Podem ajudar-te?